HEREDICAT – Experts en gestió d’herències

Contacta’ns: 93 874 36 00

info@heredicat.com

k

La Gestió Integral de l’Herència

Realitzarem una Gestió Integral de l’Herència.

Ens ocupem de TOTS els tràmits en relació a la vostra herència:

LES GESTIONS PRÈVIES A L’ACCEPTACIÓ DE L’HERÈNCIA

1- Obtenció de certificats

Us sol·licitem els certificats literals de defunció davant els Registres Civils corresponents i, si és necessari, també sol·licitem els certificats de matrimoni o naixement per a viduïtats o orfandats.

 

A partir del 15è dia hàbil posterior a la defunció i, mitjançant el model 790, nosaltres sol·licitem davant el Registre General d’Últimes Voluntats el certificat de darreres voluntats així com el certificat d’assegurances de vida.

2- Baixes al INSS i de la Llei de dependència

Un cop obtingut el certificat de defunció us tramitarem la baixa de les pensions que el difunt/a cobrés de l’INSS de forma presencial  amb cita prèvia per a  professionals.

 

Si s’ha de donar de baixa al difunt de la Llei de la dependència també es presenta davant el Departament de Benestar i Família de la Generalitat.

3- Sol·licitud viduïtat i/o orfandat

Si s’ha de sol·licitar la viduïtat i/o orfandat parlem amb vosaltres perquè ens faciliteu la documentació necessària per presentar les sol·licituds, que presentarem davant de l’INSS.

4- Entrega de documentació

Un cop finalitzats tots els tràmits anteriors, ens tornarem a posar en contacte amb vosaltres per tal de concertar una visita al despatx on us entregarem en mà tota la documentació original.

5- Oferta econòmica

Us informarem i assessorarem dels tràmits posteriors a realitzar i us entregarem un pressupost detallat del cost de l’acceptació de l’herència, si s’escau (despeses de Notaria, Registre, Impostos, etc).

6- El testament i la declaració d’hereus

Us sol·licitem la còpia autèntica del testament, si n’hi ha , davant la notaria que tingui el protocol, la recollim i liquidem.

 

Si no hi ha testament realitzem la corresponent Escriptura de Declaració d’hereus davant la notaria que correspongui segons el lloc de la defunció.

L’ACCEPTACIÓ D’HERÈNCIA

1 - L’escriptura d’acceptació d’herència i la relació privada de béns

Transcorreguts els 20 dies hàbils ja podem realitzar la corresponent Escriptura d’Acceptació d’Herència, (si hi ha béns immobles en el cabdal hereditari) o podem tramitar la relació privada de béns en el cas que l’herència estigui formada exclusivament per béns mobles.

GESTIONS POSTERIORS A L’ACCEPTACIÓ DE L’HERÈNCIA

1- Les liquidacions d’impostos

Realitzem totes les liquidacions, les paguem i les presentem davant de l’Agència Tributària de Catalunya (o a qualsevol altra administració d’altres comunitats autònomes) l’Impost de Successions, així com l’Impost d’Actes Jurídics Documentats per a la cancel·lació de les càrregues registrals (ús de fruit, hipoteques…etc)

2- Inscripció de l’escriptura d’acceptació d’herència

Presentem l’escriptura d’acceptació d’herència davant dels  Registres de la propietat corresponents per a la inscripció del canvi de nom a favor dels hereus i, un cop inscrits, paguem la factura i la recollim.

3- Liquidacions de la plusvàlua

Realitzem les liquidacions de l’Impost de la plusvàlua municipal de tots els béns immobles que hi hagi a l’herència i les paguem.

4- El cadastre

Comuniquem a la Gerència del Cadastre els canvis de titular de totes les finques heretades.

5- Els vehicles

Realitzem els canvis de nom dels vehicles heretats davant la Prefectura de Tràfic de la província a la que corresponguin.

6- Pròrrogues, aplaçaments i fraccionaments en el pagament d’impostos

Sol·licitem pròrrogues en la presentació tant de l’impost de successions com de l’impost de la plusvàlua si és necessari.

 

Sol·licitem aplaçaments/fraccionaments del pagament tant de l’impost de successions com de l’impost de la plusvàlua municipal per les finques urbanes que hi hagi a l’herència.

Un cop finalitzem tota la Gestió Integral de l’Herència, ens tornem a reunir per tal de fer-vos entrega de la documentació original i explicar-vos tots els tràmits efectuats, resolent els possibles dubtes existents.